De put in
de oude morsch

buurtvereniging

Advies en evaluatie 2018 programma Binnenstad

In september 2018 kwam adviesgroep VIDE met een evaluatie en aanbeveling naar aanleiding van het programma Binnenstad 2014-2018.

Conclusies ten aanzien van onderzoeksvragen
Uit de bevindingen blijkt dat alle betrokkenen positief zijn over wat er is bereikt en dat dit weerspiegeld wordt door de ontwikkeling van de Leidse Binnenstad Index (LBI). Het meerjarige commitment van de gemeente is cruciaal geweest voor dit resultaat, uiteraard in wisselwerking met het partnerschap en de inzet van verschillende stadspartners. De conclusie is dat de binnenstad op een niveau is gebracht waarop deze haar bijdrage aan de Leidse economie waar kan maken. Evengoed zijn er door bewoners, stadspartners en ambtenaren veel blijvende en nieuwe uitdagingen aangegeven. De komende periode zal de aandacht voor het economisch functioneren (nog) nadrukkelijker verbonden moeten worden met uitdagingen op het gebied van duurzaamheid en leefbaarheid.
Gegeven de bereikte resultaten, ligt het voor de hand dit eerste decennium af te sluiten als een succes. Vanwege de blijvende en nieuwe uitdagingen, de succesvolle infrastructuur voor samenwerking met stadspartners en het belang van de binnenstad voor Leiden is een doorstart van het programma met actualisering van het inhoudelijk doel het meest effectief.
Advies en aanbevelingen
Het programma Binnenstad maakt een doorstart met een inhoudelijke accentverschuiving in visie en doel, die samen met de stadspartners wordt gecreëerd en geformuleerd. Het programma wordt nog nadrukkelijker als samenwerkingsprogramma gepositioneerd, waarin alle betrokkenen actieve bijdrages leveren, maar blijft binnen de gemeente georganiseerd. De programmamanager houdt als regievoerder in een vitale coalitie een inspirerende rol, maar als het nodig is ook een kritische en zonodig escalerende functie, ook binnen de gemeentelijke organisatie.
Deze ontwikkelrichting kan vorm gegeven worden door uitvoering van de volgende aanbevelingen:
1. Markeer wat in het eerste decennium is bereikt voor de buitenwereld;
2. Start een programma Binnenstad 2.0 met nieuw inhoudelijk elan;
3. Organiseer samenwerking van verschillende gemeentelijke programmamanagers en anticipeer op de ontwikkeling van integraal en gebiedsgericht werken;
4. Versterk de strategische focus van lijnafdelingen ten behoeve van de binnenstad;
5. Ontwikkel instrumentariumen governance gericht op eigenaarschap van partners.