De put in
de oude morsch

buurtvereniging

Van de voorzitter

Beste Buurtgenoten,

 

Volgend op een overleg van voorzitters van de negen wijkverenigingen van de binnenstad op 13 augustus hebben acht van deze verenigingen per direct alle samenwerking met de Gemeente opgeschort. Een brief hierover staat bij dit bericht op de website. Ook onze buurtvereniging heeft zich hierbij aangesloten. Aanleiding hiertoe was dat nadat wij ons over het afgelopen anderhalf jaar hebben ingezet om bewonersbelangen serieus mee te laten wegen bij een reeks van beleidsvoornemens van de Gemeente wij hebben geconcludeerd dat deze inbreng vrijwel steeds door de Gemeente volledig genegeerd werd.

 

Bij de participatie- en inspraakprocessen bleek ons dat van tevoren al vast stond wat de Gemeente ging besluiten, werden afspraken door hen niet nagekomen en indringende vragen niet beantwoord, volgden zij niet de procedures van wat in de gemeentelijke Verordening Participatie en Inspraak vastligt, en vormde onze deelname slechts een sluitstuk, louter en alleen voor hen om te kunnen zeggen dat e.e.a. “in goed overleg met de bewoners” tot stand was gekomen. Opvallend hierbij is dat de Gemeente moedwillig verhinderde dat bewoners direct met andere belangengroepen overlegden of ons inzage verstrekte in wat de standpunten van die partijen zijn. Hierom hebben wij gevraagd om te zien waar de belangrijkste knelpunten lagen, waar er overeenkomsten waren en of we gezamenlijk tot oplossingen konden komen.

 

In de Oude Morsch hebben wij dergelijke ervaringen al met de herinrichting van het Morspoortplein, Park de Put en, meer recent, de Morsstraat. In andere delen van de binnenstad is dit actueel voor b.v. de Kaasmarkt en zijn er hooglopende conflicten tussen bewoners en de Gemeente over ontwikkelingen in het Stationsgebied waar ook wij een staartje van gaan meekrijgen over dat deel waar nu nog de Morspoortgarage staat. Andere voorbeelden zijn de Evenementennota en de nieuwe Horecavisie (die verdere uitbreidng van horeca voorstaat). Voor beide hebben wij b.v. getracht tenminste volledige aandacht te krijgen voor overmatige overlast die bewoners ondervinden (zoals geluidsoverlast, nachtelijk herrie en straatvervuiling maar ook lastig vallen van bewoners door horecabezoekers, parkeeroverlast, etc.). Ook al erkent de Gemeente dat hier een probleem ligt weigert men serieus naar maatregelen te zoeken of zelfs vragen hierover te beantwoorden. Een laatste voorbeeld is verkamering en AirBnB waar wij aangaven dat hier meer beperkingen aan moeten worden gesteld dan de Gemeente voorstaat maar ook dit werd eenvoudigweg afgewimpeld.

 

Voor ons als wijkverenigingen is daarmee de maat dus vol en zijn wij niet langer bereid tijd en energie te steken in participatie- en inspraakprocessen die door de Gemeente alleen voor de schijn worden opgevoerd. Wij hebben nog geen formele reactie van Burgemeester en Wethouders ontvangen maar vernemen uit de pers dat ons besluit al wel de nodige consternatie bij de politieke partijen in de gemeenteraad heeft veroorzaakt. Gedurende september overleggen de wijkvereinigingen over hoe verder en waarover wij jullie uiteraard op de hoogte houden.

 

Tot slot, dit is een besluit van de wijkverenigingen die collectief de bewonersbelangen behartigen. Het besluit houdt echter geenszins in dat bewoners niet op persoonlijke titel toch hun zienswijzen over de diverse onderwerpen zouden kunnen indienen, zij het dat wij niet verwachten dat die anders behandeld zullen worden dan ik hierboven heb beschreven.

 

Met jullie kijken wij uit naar een verbeterde situatie, de stad is per slot van en voor bewoners.

 

Ben