De put in
de oude morsch

buurtvereniging

Lachgas verbod

Er viel weinig te lachen voor de mensen die last hadden van lachgas-gebruikers in de buurt. Maar nu heeft de gemeente een verbod op het gebruik uitgevaardigd waardoor er opgetreden kan worden.

Aanwijzingsbesluit verbod gebruik distikstofoxide (lachgas) 2020 20.0437

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een aantal openbare gebieden aan te wijzen als gebied waar het verboden is om distikstofoxide (lachgas) te gebruiken. Dit in verband met vooral rond het stationsgebied en in de binnenstad ervaren overlast door lachgasgebruik. Oneigenlijk gebruik van lachgas kan de openbare orde verstoren, het woon- of leefklimaat nadelig beïnvloeden of op een andere manier hinder veroorzaken. Het lachgasverbod geldt in de openbare gebieden die liggen binnen de grens van de Witte Singel ter hoogte van het Galgewater, Zoeterwoudse Singel, de Nieuwe Rijn, het Rijn- en Schiekanaal, de Oude Rijn, de Herensingel, de Maresingel, de Rijnsburgersingel, de Haarlemmertrekvaart, de Dellaertweg, de Bargelaan, het Stationsplein en het Kort Galgewater.